bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Stanowiska

 1. Wojciech Kostek, Dyrektor poradni. Doradztwo i poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Interwencje w sytuacjach kryzysowych i mediacje. Przewodniczą…cy Zespoł‚u Orzekają…cego działają…cego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. Współ‚organizator konkursów i przeglą…dów profilaktycznych.
  Osoba organizują…ca pracę™ zespoł‚ów ds. diagnozy przedszkolnej dziecka, organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz nadzorująca funkcjonowanie w poradni zespoł‚ów ds. doradztwa zawodowego, mediacji i interwencji kryzysowej, profilaktyki szkolnej oraz zespoł‚u pedagogów i psychologów w powiecie leżajskim.
 2. Dorota Śliwa, Referent administracyjny. Kieruje pracami sekretariatu.
  Odpowiada za rejestrację… uczniów w poradni.
 3. Bożenna Lenart-Filip, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Doradztwo zawodowe.
 4. Anna Sibiga, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Profilaktyka psychologiczna.
  Rewalidacja dzieci upośledzonych umysł‚owo.
  Socjoterapia.
  Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem.
  Licencjonowany trener MCPPP w Warszawie „Szkoł‚y dla Rodziców i Wychowawców”.
 5. Beata Wylaź, Logopeda. Diagnoza i terapia logopedyczna.
  Profilaktyka logopedyczna.
  Certyfikat upoważniają…cy do wykonywania badań„ sł‚uchu prowadzonych w ramach Systemu Powszechnych Badań Sł‚uchu „Sł‚yszę™”.
  Certyfikat upoważniają…cy do wykonywania badań„ logopedycznych prowadzonych w ramach Systemu Powszechnych Badań Mowy „Mówię™”.
  Certyfikat „Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepł‚ynnością… mowy”.
 6. Dorota Kostek, Pedagog, logopeda. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna.
  Certyfikat upoważniają…cy do wykonywania badań„ sł‚uchu prowadzonych w ramach Systemu Powszechnych Badań Sł‚uchu „Sł‚yszę™”.
  Certyfikat „Badanie dojrzał‚oś›ci szkolnej dziecka 6 – letniego GE – 5 i SGS” „Program Lider” – CMPPP Warszawa.
  Gł‚ówny koordynator poradnianego zespołu ds. powiatowej diagnozy przedszkolnej dziecka.
  Gł‚ówny koordynator poradnianego zespoł‚u ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
  Profilaktyka – organizator powiatowych konkursów profilaktycznych.
 7. Liliana Łabuda, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Terapia EEGBIOFEEDBACK.
  Zaję™cia rewalidacyjne dla uczniów upoś›ledzonych umysł‚owo.
  Koordynator powiatowego zespoł‚u pedagogów i psychologów w powiecie leżajskim.
 8. Monika Chrzą…stek, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Profilaktyka uzależnień.
  Koordynator powiatowego zespołu pedagogów i psychologów w powiecie leżajskim.
  Członek Poradnianego Zespołu ds. Mediacji i Interwencji Kryzysowej.
 9. Edyta Palus, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Terapia EEGBIOFEEDBACK.
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja.
  Członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 10. Magdalena Kycia, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Terapia EEGBIOFEEDBACK.
  Rewalidacja dzieci sł‚abo sł‚yszą…cych i niesł‚yszą…cych.
  Certyfikat do prowadzenia powszechnych badań„ sł‚uchu dzieci w wieku przedszkolnym wg programu „Słyszę™”.
  Członek poradnianego zespoł‚u ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
  Certyfikat „Badania przesiewowe narządów zmysłów”.
  Konsultant poradnianego zespołu ds. powiatowej diagnozy przedszkolnej dziecka – diagnoza specjalistyczna platformą zmysłów.
 11. Marta Stelmarczyk, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Rewalidacja dzieci sł‚abo widzą…cych i niewidzących.
  Certyfikat do prowadzenia przesiewowych badań„ wzroku wg programu „Widzę™”.
  Czł‚onek poradnianego zespołu ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 12. Ewa Dubiel, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Zajęcia rewalidacyjne z uczniami upośledzonymi umysł‚owo.
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja.
  Członek zespoł‚u wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
  Konsultant poradnianego zespoł‚u ds. powiatowej diagnozy przedszkolnej dziecka.
 13. Anna Kobarynko, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Czł‚onek Poradnianego Zespoł‚u ds. Mediacji i Interwencji Kryzysowej.
  Doradztwo zawodowe.
  Badania dzieci z III klas gimnazjalnych na terenie powiatu związane z wyborem zawodu.
  Członek poradnianego zespoł‚u ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 14. Magdalena Kozyra – Sekulska, Neurologopeda. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny i wczesna interwencja.
  Koordynator zespoł‚u wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
  Diagnoza i terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna.
  Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja dzieci słabo słyszących i niesł‚yszą…cych.
  Konsultant poradnianego zespoł‚u ds. powiatowej diagnozy przedszkolnej dziecka.
 15. Justyna Sandomierska, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Koordynator Poradnianego Zespołu ds. Mediacji i Interwencji Kryzysowej.
 16. Iwona Derył‚o – Jajak, Psycholog. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  Koordynator zespoł‚u ds. diagnozy przedszkolnej dziecka w powiecie leżajskim.
  Badania dzieci z III klas gimnazjalnych na terenie powiatu zwią…zane z wyborem zawodu.
  Czł‚onek poradnianego zespoł‚u ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
 17. Maja Gajewska, Rehabilitant ruchowy. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja – rehabilitacja ruchowa.
  Członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
  Konsultant poradnianego zespołu ds. powiatowej diagnozy przedszkolnej dziecka w zakresie rozwoju ruchowego dziecka.
 18. Monika Golenia, Pedagog. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
  Koordynator powiatowy profilaktyki szkolnej.
  Koordynator zespołu ds. diagnozy przedszkolnej dziecka w powiecie leżajskim.
  Członek poradnianego zespoł‚u ds. organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.


Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 07.11.2021
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 07.05.2017
Dokument oglądany razy: 728