bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: przegląd

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostę™pnoś›ci Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Leżajsku

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku zobowiązuje się™ zapewnić‡ dostę™pność‡ swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnoś›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnoś›ci ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod wzglę™dem zgodnoś›ci z ustawą

Strona internetowa jest cz궛ciowo zgodna z ustawą… o dostępnoś›ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłą…czeń„ wymienionych poniżej.

Treści niedostę™pne

 • Nie wszystkie treś›ci nietekstowe posiadają… alternatywę™ w postaci tekstu,
 • Nie jest możliwe korzystanie z cał‚ej strony internetowej wyłą…cznie z użyciem klawiatury,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają… się™ ograniczyć‡ do minimum korzystanie z takich plików i osadzać‡ teksty bezpoś›rednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą… rozpoznać‡ narzę™dziem OCR. Jedno z takich darmowych narzę™dzi znajduje się™ na stronie OnlineOCR - http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwoś›ci skorzystania z powyższego rozwią…zania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać‡ ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostę™pności strony bę™dziemy wdzięczni za każdą… informację™ zwrotną. Postaramy się™ w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć‡. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku, ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 37 – 300 LeĹźajsk.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostę™pności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani: Dorota Śliwa.
 • E-mail: poradnialezajsk@o2.pl
 • Telefon: 17 242 07 99.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej ążdnie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba ządająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niź 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostę™pność‡ architektoniczna

Do budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku prowadzi wejście znajdujące od strony ul. M. Curie – Skłodowskiej 8. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest boczne wejście, z prawej strony budynku (północna strona), z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku jest winda, która jest dostosowana dla osób niewidomych. Na parterze znajduje się także toaleta dla interesantów, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.

Siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku znajduje się na pierwszym piętrze budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 8.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku można skorzystać z pomocy 2 specjalistów posługujących się językiem migowym oraz jednego posługującego się brajlem.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała siedziba poradni.Opublikował: Łukasz Zawadzki
Publikacja dnia: 07.11.2021
Podpisał: Łukasz Zawadzki
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 619